סילבוס לקורס: "גרפיקה ממוחשבת"

 

מרצה הקורס: ד"ר ולדימיר נודלמן Email: nodelman@hit.ac.il

מטרות הקורס: הקורס מקנה יסודות אלגוריתמים בגרפיקה ממוחשבת ובויזואליזציה.

דרישות קדם: אלגברה לינארית, תכנות מונחה עצמים וC++

נושאי הקורס העיקריים:

         Raster Graphics

         Scan Conversion

         Transformations

         2D and 3D Projections

         Filling and Flooding

         Clipping

         3D Representations

         Hidden Surface Removal

         Shading and Lighting

         Curves and Surfaces

         Texture Mapping

אופן הלימוד בקורס: הרצאה 3 ש"ש + 2 תרגול ש"ש.

שעות קבלה: : א' 15:00-16:00, (חדר 302\8)

דרישות הקורס:

 

אופן שקלול הציון

אופן מילוי הדרישות

דרישות הקורס

100%

הגשה + הגנה

פרוייקט

חובה

הגשה

פרוייקט אמצע הסמסטר

ביבליוגרפיה:

1.      Angel, Interactive Computer Graphics, A top-down, Approach with OpenGL. 2nd ed., Addison-Wesley, 2000, ISBN 020138597X.

2.      OpenGL Programming Guide, Seventh Edition - The Official Guide to Learning OpenGL, Version 3.0 and 3.1, Addison-Wesley, 2010, ISBN 0-321-55262-8

3. Wright, Lipchak, Haemel. OpenGL SuperBible, Fourth Edition. Comprehensive Tutorial and Reference, Addison-Wesley, Pearson Education, 2007, ISBN 0-321-49882-8

4.      Hill, Computer Graphics Using OpenGL, 2nd ed., prentice-Hall, 2000, ISBN 0023548568.

5.      Foley, Van Dam, Feiner, Huges. Computer Graphics: Principles and Practice, Second edition in C, Addison-Wesley, 1996, ISBN 020108406.

6.      Hearn, Baker. Computer Graphics C version, Prentice-Hall, 2004, ISBN 135309247.

7.      Watt. 3D Computer Graphics, Addison-Wesley, 2000, ISBN 0201398559.

לוח הרצאות שבועי ותזמון מטלות:

 

שבוע מס'

נושאי ההרצאה

נושא /
פרק בספר הלימוד

פלט של הפרויקטים שתיכנותם נלמד בהרצאה

1

Introduction to Computer Graphics.  Mathematical tools: vectors,
matrices, coordinate systems

4.ch.4,

4. Appendix 2,

6. Appendix

2

Basic 2D drawings: Scan Conversion. Fill and flood

Clipping

4.3, 2.6.5-.2.6.10

 

 

 

 

3

Rotations in image-space. Basic transformations

6. 5.1-2.5.8

4

3D transformations. Viewing and Projections. 3D representations

6.5.9-1-5.17

5

Rendering algorithms. Hidden surface removal

Ray casting and ray tracing. Z-buffering

6.9

4.ch.8,ch.14,6.ch.9

6

Color representation. Shading and lighting models

6.ch.10.1-10.20,6.ch.12,

7.7-7.11

7

Texture mapping

6.ch.10.21

8

Animation

6.ch.14, 7.ch.17

9

Solid modeling

4.ch.6, 6.ch.8

10

Curves and surfaces. Volume rendering and isosurfaces

Introduction to data visualization

Medical, Geographical and Mathematical imaging

4.ch.11

1.2.5

1.2.7-1.2.9

קישור לחומר הקורס:

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

מסחי פרויקטים